parallax background

سعید زر آبادی

سعید زرآبادی در رشته فیلم برداری تحصیل کرده است. و مدیریت فیلمبرداری را در مستند « آقای نخست وزیر » برعهده داشته است