درباره آقای نخست‌وزیر

 

پایانِ خون‌بارترین جنگِ دنیا اعلام می‌شود. اما برای ایران که ثروتِ عظیمی زیرِ خاکش نهفته است، جنگ تمامی ندارد. برگ‌های تقویم ورق می‌خورد و در هر ورقش التهابی نهان است. مردم که دیگر تحملِ غارتِ نفت را ندارند، برای گرفتن حقِ خود قیام می‌کنند. این قیام شروعِ مبارزه‌ای است پرفراز و نشیب با دشمنانی سرسخت، مبارزه‌ای که آمیخته است از روزهای تلخ و شیرینِ فراوان. از میانِ دولتمردانِ آن روزگار، مردی نخست‌وزیری را برعهده گرفت که بازخوانی وقایعِ دورانِ حکومتش خالی از لطف نیست! مردمِ ما برای کسبِ تجربه بهای گرانی را پرداخته‌اند، و باید تجربه‌ی پیشینیان در اختیارِ آیندگان قرارگیرد. اما در بیانِ تاریخ باید از گزندِ دلبستگی‌ها رها بود. بیانِ تاریخِ گذشته به معنای چنگ زدن به خاطره‌ای است که در لحظه‌ی خطر می درخشد، و باید بدانیم هیچ چیز جدیدی در تاریخ وجود ندارد، مگر آنچه که ما نمی‌دانیم. مستندِ «آقای نخست‌وزیر» روایتی است از 28 ماه نخست‌وزیری دولتِ ملیِ دکتر مصدق؛ روایتی که تجربه‌ی ملتِ ایران را برای نسلِ امروز بازگو می‌کند؛ روایتی که همه می دانند ولی کسی یارای گفتنش را ندارد.