مسعود فراستی: مستند آقای نخست وزیر در بیست سال اخیر یک خرق عادت است!